Меню
Количка

Общи условия

Общи условия за използване на услугите на Extramarket.bg

Обръщаме внимание на бъдещите потребители на Extramarket.bg, желателно е внимателно да прочетете общите условия по-долу, преди да използвате този уеб сайт.

Ако използвате и сте регистриран потребител на Extramarket.bg се счита, че приемате и сте съгласни с описаните условия. Ако не приемате нашите условия по една или друга причина, моля не използвайте нашият уеб сайт! Описаните по-долу условия уреждат взаимоотношенията между нашият електронен магазин-сайта www.extramarket.bg (наричано по-долу Extramarket.bg, администратора или собствениците) от една страна и потребителите на електронни страници и услуги, използващи интернет сайтът Extramarket.bg.

Тези условия важат за всички потребители (регистрирани или нерегистрирани). С използването на всеки обект, линк или бутон разположен на страницата на Extramarket.bg, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите общи условия.

1. Условия за използане на информацията в сайта Extramarket.bg

1.1. Потребителят разбира и приема факта, че информационните услуги качени на Сайта се предоставят "във вид, в който са" и това, че Extramarket.bg не поема никаква отговорност за изтриване или невъзможността да бъде предоставена на потребителя информация относно негови завършени поръчки или на други трети лица (други потребители), мнения и оценки за продукти, информация за налични или продукти извън наличност, както и за нанесени щети, пропуснати ползи или други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване на Extramarket.bg. В случай, че се докаже че, в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

1.2. За да може да използва Extramarket.bg потребителят трябва да има осигурен от негова страна компютър, интернет, браузър и др. необходими инсталирани допълнителни програми, за да протича сърфирането в нашият онлайн магазин нормално. Extramarket.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

2. Терминологии

2.1. Уебсайт, на английски език "website" е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

2.2. Интернет сайт е съвкупността от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра на потребителя, при изписване на електронния адрес в адресния бар на вашият браузър - Extramarket.bg.

2.3. Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайта Extramarket.bg.

2.4. Платформа, това е съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.

2.5. Потребител на интернет страница или сайт е всяко едно лице (потенциален купувач или предлагащ офертите си потребител-потенциален продавач), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и което, при наличие на интерес, е съгласно да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път.

2.6. Интерфейс, това е съвкупност – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

2.7. Браузър се нарича компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

2.8. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;

2.9. Информационна система се назовава всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни;

2.10. IP Адрес, на английски език "IP address" е уникален идентификационен номер, посредством който компютър, Интернет страница или ресурс се асоциират с потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

2.11. Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си със Собствениците на сайта и останалите потребители.

2.12. Парола е код от цифри, букви и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и който, заедно с потребителското му име, служи за достъп на потребителя до акаунта му (потребителския му профил).

2.13. Потребителския профил е обособена част от уебсайта Extramarket.bg, съдържаща информация за потребителя, изисквана от Администратора, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на имейл адрес и парола. Акаунтът обслужва и комуникацията между потребителя на уебсайта Extramarket.bg и Администратора на същия.

2.14. Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта Extramarket.bg предоставяща публично информация за потребителя, с негово съгласие и включваща посочените от него име, евентуално възраст, рождена дата, пол, местоживеене, снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки/ продажби чрез платформата Extramarket.bg, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в уебсайта Extramarket.bg незащитена от Закона за защита на личните данни.

2.15. Регистрация се нарича първоначално създаване на потребителски профил с парола и потребителско име-имейл адрес за достъп до платформата Extramarket.bg.

3. Задължения на потребителя при осъществяване на регистрация

3.1. С използването на на нашият сайт Extramarket.bg, потребителят се съгласява със следните долуизброени правила: - да предоставя вярна, точна и актуална информация при попълване на регистрацията си (наричани за краткост Лични данни); - да редактира и внася нужните промени в Личният си акаунт с оглед тяхната вярност, точност и пълност при случай на промени в тях;

3.2. В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Extramarket.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

4. Защита на лични данни

4.1. Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел доброволно по време на регистрация и станали достояние на Extramarket.bg при ползване от него на Сайта, както и на редактиране на тези Лични данни.

4.2. Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Extramarket.bg по електронен път, при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Extramarket.bg

4.3. Extramarket.bg изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

4.4. Extramarket.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

5. Задължения на потребителя

5.1. Потребителите на Extramarket.bg трябва да знаят, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "Споделена информация"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира тази Споделена информация.

5.2. Потребителят, ползващ Сайта е изцяло отговорен за публикуваното или предавано по друг начин, предоставена от Сайта, Споделена информация. Extramarket.bg не гарантира точността, цялостта, верността или характера на изпращаната и разпостранявана чрез Сайта Споделена информация.

5.3. Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Споделена информация, която има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства Extramarket.bg няма да отговаря за каквото и да е Споделена информация, създадена от Потребителите, включително за грешки и пропуски в тази Споделена информация.

5.4. Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на Extramarket.bg, за да: - формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Споделена информация, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини; - създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено. - се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на Extramarket.bg, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек; - фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Споделена информация, предавано чрез Сайта; - да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Споделена информация, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване); - да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Споделена информация, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост ("Права") на която и да е страна; - да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти; - да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване; - да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време; - да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта; - да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони; - да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител; - да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители. Extramarket.bg си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка 5.3 изисквания.

6. Авторски права на двете страни (Потребител и Extramarket.bg)

6.1. Extramarket.bg дава право на Потребителите за ползват всички услуги предоставени от Extramarket.bg, които са предоставяни само за лична нужда с нетърговска цел, при единственото ненарушимо условие че не се нарушават авторските права на Сайта или на други трети лица.

6.2. Не се разрешава материалите от Extramarket.bg (от всякакъв тип) да бъдат променяни, копирани, публично разпространявани или раздавани сред обществото в интернет или с търговска цел.

6.3. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

6.4. Всички предлагани от Extramarket.bg стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на Extramarket.bg

6.5. Всички видео материали представени в сайта са ориентировъчни, като имат единствено за цел да представят начина на употреба на продуктите (Актуалният продукт е представен на снимките и подробно описан в описанието на продукта, а видео материалът е само за ориентир).

7. Закупуване на стока и/или услуга, представена в Extramarket.bg

7.1. След регистрацията си на Сайта, Потребителят има право да поръчва стоки представяни от нашият Сайт Extramarket.bg. При осъществяване на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.

7.2. По всяко време преди финализирането на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки.

7.3. При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения със Extramarket.bg, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена: -за потребители пазаруващи за пръв път - при потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта; -за потребители пазаруващи повече от веднъж - при направата на поръчка;

7.4. Ако потребителят има желание да получи определен продукт и в обявата на продукта няма възможност за избор на цвят, то поръчката се обслужва със случаен цвят. Extramarket.bg има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Extramarket.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

8. Плащане и доставка на закупени стоки

8.1. Extramarket.bg изпълнява доставките си с куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС. Цената на доставката се определя от теглото на пратката и куриерските тарифи на фирма ЕКОНТ. Всеки клиент ползва 10% отстъпка от стандартните куриерски услуги на ЕКОНТ ЕКСПРЕС. Клиентът има възможност да отвори, прегледа и тества поръчания от него артикули преди да заплати стойността им на куриера. Доставката като времетраене до краен клиент може да варира от 2 до 4 работни дни в зависимост от графика за обслужване на населеното място от ЕКОНТ ЕКСПРЕС. Ориентировъчни средни стойности при поръчка на артикул до килограм за доставка на територията на Република България

Ориентировъчни средни стойности при поръчка на артикул до килограм за доставка на територията на Република България

• Доставка до офис на ЕКОНТ ЕКСПРЕС в цялата страна е в диапазона 5.00 - 6.00  лв.

• Доставка до посочен адрес за доставка в населени места с офис на ЕКОНТ ЕКСПРЕС в цялата страна е в диапазона 6.00 - 7.00  лв.

• Доставка до посочен адрес за доставка в населени места без офис на ЕКОНТ ЕКСПРЕС в цялата страна е в диапазона 8.00 - 10.00  лв.

При поръчки на стоки над един килограм и с по висока стойност като наложен платеж е възможно цената за доставка да бъде по висока от това което е формирано като крайна стойност при завършването на вашата поръчка!

8.2. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин – До посочен от потребителя адрес, или до офис на куриерската фирма (доставка с куриерска фирма "ЕКОНТ ЕКСПРЕС") и според посочените срокове, обявени от куриерската фирма. Extramarket.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 48 часа без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 48 часа с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

8.3. Транспортните разходи при доставянето на поръчан продукт от сайта са за сметка на клиента, както и при рекламация и връщане на продукт към даден търговец.

8.4. Extramarket.bg си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка.

9. Отказ от закупена стока

9.1. Потребителят има право да се откаже от договора и върне стоката в рамките на 15 календарни дни считани от момента на получаване на стоката. За първи ден се счита деня в който клиента е получил пратката си – лично или с куриер. При желание за отказ от продукт и искане за връщане на продукт е нужно първо да се свържете с нас чрез e-mail - info@extramarket.bg. При връщането към нас предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. Артикулите не трябва да бъдат използвани, поправяни или повредени от Потребителя, такива с увредена или нецялостна опаковка, със следи от износване или прекомерно използване, с одрасквания, със следи от удари няма да бъдат приети. Няма да се приемат и продукти, които не са придружени от всички аксесоари, с които са били доставени. Extramarket.bg се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоките не по-късно от 30 дни считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно ЗЗП Чл. 55. ал.6.

* Транспортните разходи при връщане на продукти поради ползване на гаранция или отказ от покупка са за сметка на купувача. След проверка в срок от 40 работни дни (по закон) се възстановява сумата на купувача или до 20 работни дни(по закон) се заменя продукта. Ние в Extramarket.bg обикновено се стараем да възстановим сумата и заменим артикула в рамките на по кратки срокове. При несъответствие с условията, продуктът се връща на купувача, който поема всички транспортни разходи.

9.2. При констатация на дефектна стока до 24 ч. от получаването и, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Extramarket.bg се ангажира тя да бъде подменена (в срок от 7 работни дни след получаването на стоката,) с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител ,съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителя е упражнил правото си на отказ.

9.3. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от отговорните за това гаранционни сервизи работещи съвместно с Extramarket.bg.

9.4. При получаване на заявената от потребителя стока чрез куриерска услуга, той (Потребителя) има право да се възползва от включената опция „Тест и преглед“ на стоката и ако има несъответствие да уведоми Extramarket.bg, чрез попълване на секция “Формуляр за рекламации“. При отварянето на транспортната опаковка, опакована от куриерската фирма, потребителят се съгласява да заплати транспортните разходи в случай на отказ на пратката.

9.5. В случай, че потребителят направи поръчка за дадена стока, която се предлага в Сайта и пратката не е потърсена повече от 7 дни, потребителя е длъжен да заплати транспортните разходи натрупали се по пратката.

9.6. При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, Extramarket.bg възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, като транспортните разходи начислени за придобиване на стоката, се поемат от Потребителя.

10. Гаранционно обслужване

С всяка поръчка за стоки подлежащи на гаранционно обслужване Extramarket.bg издава надлежна електронна гаранционна карта (ако е уповестено в описанието на продукта) с данните на стоката и гаранционните срокове. Потребителят е длъжен да пази номера от товарителницата на куриерската фирма, за да бъде облужена гаранцията и да го предостави, в случай на искане от Extramarket.bg. Гаранцията губи валидност при следните условия: - при изгубена гаранционна карта; - при опит за ремонт от неоторизиран от Extramarket.bg сервиз; - при повреди причинени от неправилна експлоатация; - при нарушаване на физическата цялост на изделието; - при химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта; Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от оторизиран сервиз, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.

11. Рекламация и връщане на продукт

11.1. Потребител има право да върне закупена от него стока от търговеца, изложена в сайта Extramarket.bg в срок от 15 календарни дни от нейното получаване. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид (Ако е в запечатан блистер, то той не трябва да бъде нарушен). Под добър търговски вид се разбира продуктът да не е с нарушена опаковка и да не е използван. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок, чрез паричен превод.

11.2. В случай на заявяване на рекламация от страна на потребителя е необходимо той да попълни формата за рекламация в сайта ( секция "Формуляр за рекламации"), след което да изчака отговор от сътрудник от Сайта (в рамките на 48 работни часа в работно време). Преди изпращане на стока или рекламация от страна на потребителя, той е длъжен да ни информира предварително чрез e-mail info@extramarket.bg за контакт в сайта Extramarket.bg. При изпращане на стоката обратно, потребителят се задължава да отбележи опция „Тест и преглед“.

11.3. В случаи на връщане на пратка от потребителя към търговеца с предварително заявено искане, чрез формуляра за рекламации за възановяване на сума, при получаване на пратката от търговеца, пратката се преглежда преди изплащането на сумите обратно. Веднага щом се търговеца се увери, че пратката отговаря на посочените условия, сумата ще бъде изплатена обратно към потребителя. При неспазване на описаните условия, искането за рекламация няма да бъде разгледано.

11.4. Транспортните разходи при връщане на продукти поради ползване на гаранция или отказ от покупка са за сметка на купувача.

11.5. В случай, че потребителя върне стока без да е попълнил формуляра за рекламаци в сайта, чрез който да уведоми Extramarket.bg за действията си, или търгвеца не е уведомен чрез останалите начини за контакт, търговеца има право да откаже разглеждане на пратката и да откаже да я приеме от куриера.

12. Стоки, за които потребителят няма право на отказ

Клиентът няма право да се откаже от покупката си, при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

13. Фактури

13.1. Ако Потребителят желае да получи фактура при закупуване на артикули, които са изложени в този сайт е необходимо да заяви желанието си в поръчката си през формата за поръчки в сайта. На сайта се предоставят: (името на фирмата), ЕИК (описва се ЕИК на фирмата), адрес (описва се точен адрес на фирмата- град, улица, номер, блок или др.), телефон за връзка, МОЛ (описва се името на собственика на фирмата).

13.2. След получаване на закупената от потребителя стока и превеждане на наложен платеж за нея към даденият търговец потребителят получава фактура до 2 работни дни на е-мейл. За да бъде валидна фактурата е необходимо потребителят да разпечата фактурата и да прикрепи касовият бон към нея.

14. Търговски отношения

14.1. Extramarket.bg предлага стоки на топ производители от Китай и EU и излага предлагани от от тях продукти на сайта.

14.2. Extramarket.bg не е производител на предлаганите стоки и не носи отговорност за действията на производителя и потребителя. Extramarket.bg може единствено да съдейства за отношенията между производител и потребител и потребител.

14.3. Extramarket.bg не носи отговорност за нарушени авторски и други права. При нарушения от даден производител, или клиент можете да подадете сигнал като изпратите e-mail на: info@extramarket.bg. Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Extramarket.bg не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

15. За нас

Нашият онлайн магазин Extramarket.bg е насочен и специализиран във вноса и предлагането на стоки за широка употреба които ползваме всеки ден в нашето ежедневие: Компютърна техника и аксесоари, както и продукти за дома, бита и офиса и въобще стоки за масово потребление. Ние се стремим да поддържаме на склад и предлагаме широката гама от: Led светлини, Аудио системи за автомобили, Ксенони , Кантари за бита, Везни, Преносими батерии (power bank), Селфи стикове, Зарядни, Автоколони, Тонколони, Караоке колони, Мултимедия, Соларни панели, Контролери, Инвертори, Камери за кола (DVR), Прожектори, LED панели, Фенери, Палатки и много други. През цялото време се стремим да поддържаме 100% удовлетвореност на клиента! Ето защо онлайн магазин Extramarket.bg предлага експертна информация, бързи отговори и бързи срокове на доставка. Търсим дългосрочни взаимоотношения с клиентите и поддържаме тези отношения с отлични цени, гъвкавост и услуги.